16:04:15
Про ліцей

Білокуракинський професійний аграрний ліцей    є   державним

 професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.  Ліцей здійснює  підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з  числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей  молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів  професійного спрямування. 

Головним завданням ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей та стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Навчально-виробничий процес у ліцеї - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес у ліцеї  ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій.

 Прийом на навчання до ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу в порядку, установленому навчальним закладом на підставі діючих Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України , затверджених наказом Міністерства освіти України від 28.05.1998  № 191 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  15.06.1998   за  №  381/2821 .

Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з набуттям професії здобувають повну загальну середню освіту у ліцеї.

Загальноосвітня підготовка учнів у ліцеї здійснюється відповідно до державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності  навчання та специфіки умов набуття робітничої професії.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобути повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті особи, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію.

Навчальний рік у ліцеї розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для окремих категорій учнів, а також під час організації перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні – у зимовий та 9

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

Відвідування занять учнями, слухачами  ліцею є обов’язковими.

Учні, слухачі ліцею комплектуються у навчальні групи з теоретичної підготовки за професіями чисельністю 25 – 30 чоловік. Виробниче навчання проводиться в групах по 12 – 15 чоловік.

У разі організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення за угодами з юридичними і фізичними особами ліцей може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчу за нормативну.

Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів ліцею здійснюється за діючими  критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів  на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної  атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

         Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам  ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (ІV) рівня (10,11,12 балів) з усіх  предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому, - достатнього (ІІІ) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (ІV) рівень (10,11,12 балів).

Випускникам  ліцею, які здобули повну загальну середню освіту, видається відповідний документ встановленого зразка про повну загальну середню освіту.

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль "За досягнення у навчанні”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584, нагороджуються  Золотою та Срібною медалями.

Мова навчання у ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

Навчально-методичну організацію навчального процесу у ліцеї здійснює методична служба, до складу якої можуть входити  педагогічна та навчально-методична ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників ліцею.

До педагогічних працівників ліцею належать викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники ліцею та їх заступники, інші працівники, які беруть безпосередню участь у навчально-виробничій роботі.

Педагогічні працівники ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.


Переглядів: 334 | Додав: Админ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0