ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

до  Білокуракинського професійного  аграрного ліцею

на 2021 рік

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

        1.1. До Білокуракинського  професійного аграрного ліцею (далі – ліцей ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками відповідно до законодавства, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

         1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за

 освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- кваліфікований робітник

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на умовах регіонального замовлення у професійних (професійно-технічних) закладах освіти державної власності.

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за 2 угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

II. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

        2.1. Прийом до ліцею  здійснює приймальна комісія.

        2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею розроблено на наступний 2020 календарний рік відповідно до законодавства України та Типових правил затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за №823/23355

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням

       здібностей  і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.  

        2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через сайт ліцею bpal117lq@ukr.net  та інформаційні стенди і обумовлюють:

 

Регіональне  замовлення

Код та назва професії

Освітній рівень вступника

Планові обсяги прийому за регіональним замовленням

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Термін навчання

Форма, ступінь

Вік, стать

8331: Тракторист-машиніст сільсько-

господарського (лісогосподарського) виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”);

7233: Слюсар з ремонту сільськогоспо-

дарських машин та устаткування;

8322: Водій автотранспортних засобів (категорії “С”)

 

 

Базова загальна середня освіта

 

 

 

20

 

 

Кваліфікаційний робітник

 

Повна загально-середня освіта

 

 

 

3,0

 

 

Денна, ІІ ступінь

 

 

Від 15 років, чоловіча, жіноча

8331: Тракторист-машиніст сільсько-

господарського (лісогосподарського) виробництва (категорія “А1”);

8322: Водій автотранспортних засобів (категорії “С”)

 

 

Повна  загальна середня освіта

 

 

20

 

 

Кваліфікаційний робітник

 

 

 

1,0

 

Денна, ІІ ступінь

 

Від 17 років, чоловіча, жіноча

5122: Кухар,

7412: Кондитер

 

Базова загальна середня освіта

 

20

 

Кваліфікаційний      робітник

Повна загально-середня освіта

 

3,5

 

Денна, ІІ ступінь

Від 15 років, чоловіча, жіноча

  • приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години;
  • ліцей має гуртожиток на 200 місць, який надається іногороднім учням для тимчасового проживання на період навчання в ліцеї. Першочергове право заселення в гуртожиток мають учні пільгових категорій;
  • вступники за професією: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», оформляють медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом форма №083-О.

         2.6.  Строки проведення прийому на навчання  починається  з 01.06.2019 р. по  25.08.2019 року .

 

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

        3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання  за державним замовленням;
 • медичну довідку за формою №86/У;
 •        6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад     (за наявності).    

 

          «Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

 

 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ

          4.1. Прийом до ліцею проводиться  шляхом конкурсного відбору вступників на навчання  за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну-середню освіту або середнього бала свідоцтва  про повну загальну середню освіту. З вступниками,  які мають однаковий конкурсний бал, проводиться співбесіда.

 

4.2. Конкурсний відбір проводится поетапно протягом усього періоду прийому документів (по мірі комплектування груп )

 

4.3. Особи, які без поважних причин не зявилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 •  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня,нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • особи, які вступають до ліцею за  цільовим направленням на навчання;

«призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

 •  особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного  відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.Зарахування до  ліцею  здійснюється наказом  директора ліцею

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом. 

 

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

         6.4. Контроль за дотриманням даних Правил прийому до Білокуракинсь-

кого професійного аграрного ліцею здійснюється Міністерством  освіти и науки України,  Департаментом освіти  і науки  Луганської обласної державної адміністрації.