Положення про методичну комісію 

Дане  Положення  розроблене  відповідно  до  Закону  України «Про  професійно–технічну  освіту»  і  визначає  систему  координаційної,  організаційної,  науково-методичної  співпраці   між  членами  колективу,   головами   методичних  комісій,  методичною  радою ліцею.

 

 

І. Загальні положення

Методична комісія  – один  з найважливіших підрозділів методичної  служби  навчального закладу.  Вона  веде  змістовну  організаційну-методичну  та  науково-практичну  роботу  з

викладачами  та  майстрами  виробничого  навчання,  залучає  педагогів  до  створення  нових технологій навчання та виховання, удосконалення освітньо - виховного процесу.

    Методична комісія – це організуюча, координуюча  та  інспектуюча ланка в науково-методичній  роботі  ліцею,  яка  сприяє  взаєморозумінню  спеціалістів  одного  чи  близьких профілів дисциплін.

    Керує  роботою методичної  комісії  голова,  яку  обирають  члени методичної  комісії  і затверджує директор.

   Методична  комісія  ліцею  працює  по  плану,  складеному  на  навчальний  рік  та затвердженому директором.

    Найбільш  важливі  питання  методична  комісія  виносить  на  обговорення  Педагогічної ради.  Рекомендації  і  рішення  методичної  комісії  ліцею  затверджуються  директором  та педагогічною радою ліцею.

  Методична комісія щорічно  звітує про роботу на Педагогічній раді  у кінці навчального року.

    В  роботі  методичних  комісій  можуть  застосовуватись  різні  нестандартні  форми: круглі столи, діалоги, конференції, тренінги тощо.  

ІІ. Права голови методичної комісії

Голова методичної комісії має право:

- організовувати взаємоконтроль разом з адміністрацією, забезпечувати інспектування

роботи педагогічних працівників;

- поєднувати внутрішній контроль і методичну роботу;

-  організовувати  самоврядування,  засноване   на  колективному  визначенні  завдань,

колективному плануванні;

- формувати потреби у самоконтролі і самоаналізі;

- наполягати на покращенні процесу самоосвіти педагогів;

-  брати  участь  у  підготовці,  апробації  та  експертній  оцінці  навчальних  планів,

програм, посібників, методичних розробок тощо.

ІІІ. Обов’язки голови методичної комісії.

Голова методичної комісії зобов’язаний:

·  Сприяти  безперервному  процесу  післядипломної  освіти  викладачів  і  майстрів

виробничого навчання.

·  На  основі  вивчення  професійного  рівня,  методичної  підготовки  надавати

педагогічним працівникам адресну практичну допомогу.

·  Організовувати проведення предметних тижнів членами методичної комісії.

·  Організовувати  проведення  відкритих  уроків  та  надавати  при  їх  підготовці 

методичну допомогу.

·  Систематично вивчати і узагальнювати передовий педагогічний досвід.

·  Опробовувати  та  впроваджувати  в  практичну  роботи  передовий  досвід,  ідеї

психолого-педагогічної науки, нових педагогічних технологій навчання.

·  Впливати на поліпшення стану викладання предметів.

·  Давати  об’єктивну  оцінку  роботи  викладачів  та майстрів  виробничого навчання під

час проходження атестації.

·  Сприяти роботі викладачів, які працюють у режимі самоконтролю.

·  Організувати  наставництво -  надання допомоги молодим педагогічним працівникам.

·  Організовувати взаємовідвідування уроків.

·  Організовувати та проводити конкурси, вікторини, олімпіади з предметів та професій,

позанавчальних виховних заходів.

·  Проводити  роботу  з  комплексно-методичного  забезпечення  навчально-виробничого

процесу та використовування дидактичних матеріалів.

ІV. Завдання та функції методичної комісії ліцею.

  Визначальним  орієнтиром  в  роботі  методичної  комісії  має  бути  Закон  України «Про

освіту»,  Закон “Про  професійно-технічну  освіту»,  спираючись  на  які,  комісія  розглядає  і обговорює питання навчально-методичної роботи в ліцеї.

Комісія  проводить  моніторинг  якості  знань  учнів,  розглядає  питання  професійної підготовки майбутніх робітників; навчально-методичної роботи в ліцеї і організації розробки навчально-методичних рекомендацій по удосконаленню навчально-методичної роботи.

  Методична  комісія  вивчає  та  аналізує  навчально-методичну  документацію  ліцею,  яка

відображає зміст навчання:

·  навчальні плани, робочі навчальні плани;

·  робочі програми;

  Комісія  вивчає  методику  проведення  лекційних,   практичних,  лабораторних  занять  і

вносить пропозиції по їх вдосконаленню.

  Методична  комісія  координує  і  удосконалює  роботу  педпрацівників,  щодо  розробки

тематики та сучасних рекомендацій по написанню учнями дипломних (творчих)  випускних робіт.

    Комісія  аналізує,  узагальнює  і  розповсюджує  передовий  досвід  навчально-методичної роботи  викладачів   та  майстрів  виробничого  навчання,  провідних  фахівців  профільних галузей.

  Комісія координує навчально-методичну роботу  кабінетів.

    Комісія  організовує  огляд  та  аналіз  методичних  матеріалів,  надрукованих  в  журналах, проводить разом з бібліотекою виставки методичної літератури.

  Проводить моніторинг  атестації учнів і дає відповідну інформацію на Педагогічну раду.

  Розглядає  питання  впровадження  в  навчальний  процес  нових  інноваційних  методів  і

освітніх технологій навчання.

  Обговорює  плани  і  проведення  науково-методичних  конференцій,  виставок,  конкурсів, педагогічних читань.

  Приймає участь  у  розробці  вимог  до  типового  навчально-лабораторного  устаткування, наочних  посібників,  аудіо-візуальним,  комп’ютерним  технологіям  навчання;  участь  у формуванні  перспективних  планів  видання  навчальної,  науково-методичної  літератури  і забезпечення ними навчальною літературою у бібліотеці.

  Аналізує розклад занять  і дає відповідні пропозиції.

IV. Звітність про роботу методичних комісій

Роботою методичних комісій керує методична рада ліцею. План роботи   методичної

комісії  розглядається  на  її  засіданні  на  початку  навчального  року  та  затверджується 

директором ліцею .   

  Методична  комісія  проводить  свої  засідання  кожного  місяця,  а  наприкінці

навчального   року  дає творчий звіт про свою роботу на засіданні Педагогічної ради.

Всі напрацьовані матеріали членів методичної комісії за навчальний рік зберігаються

у  методичному  кабінеті (плани  роботи  методичних  комісій,  звіти  про  роботу,  плани  про проведення предметних тижнів, відкритих уроків, друковані матеріали, методичні розробки, рекомендації тощо.)        

вносить пропозиції по їх вдосконаленню.

  Методична  комісія  координує  і  удосконалює  роботу  педпрацівників,  щодо  розробки

тематики та сучасних рекомендацій по написанню учнями дипломних (творчих)  випускних робіт.

    Комісія  аналізує,  узагальнює  і  розповсюджує  передовий  досвід  навчально-методичної роботи  викладачів   та  майстрів  виробничого  навчання,  провідних  фахівців  профільних галузей.

  Комісія координує навчально-методичну роботу  кабінетів.

    Комісія  організовує  огляд  та  аналіз  методичних  матеріалів,  надрукованих  в  журналах, проводить разом з бібліотекою виставки методичної літератури.

  Проводить моніторинг  атестації учнів і дає відповідну інформацію на Педагогічну раду.

  Розглядає  питання  впровадження  в  навчальний  процес  нових  інноваційних  методів  і

освітніх технологій навчання.

  Обговорює  плани  і  проведення  науково-методичних  конференцій,  виставок,  конкурсів, педагогічних читань.

  Приймає участь  у  розробці  вимог  до  типового  навчально-лабораторного  устаткування, наочних  посібників,  аудіо-візуальним,  комп’ютерним  технологіям  навчання;  участь  у формуванні  перспективних  планів  видання  навчальної,  науково-методичної  літератури  і забезпечення ними навчальною літературою у бібліотеці.

  Аналізує розклад занять  і дає відповідні пропозиції.

IV. Звітність про роботу методичних комісій

Роботою методичних комісій керує методична рада ліцею. План роботи   методичної

комісії  розглядається  на  її  засіданні  на  початку  навчального  року  та  затверджується 

директором ліцею .   

  Методична  комісія  проводить  свої  засідання  кожного  місяця,  а  наприкінці

навчального   року  дає творчий звіт про свою роботу на засіданні Педагогічної ради.

Всі напрацьовані матеріали членів методичної комісії за навчальний рік зберігаються

у  методичному  кабінеті (плани  роботи  методичних  комісій,  звіти  про  роботу,  плани  про проведення предметних тижнів, відкритих уроків, друковані матеріали, методичні розробки, рекомендації тощо.)